สรรพศิลปศาสตาธิราช1
สรรพศิลปศาสตาธิราช2
ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรมเกษตร) ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) จดหมายเหตุ นิทรรศการถาวร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปฐพีวิทยา) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชสวน) ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(บริหารธุรกิจ) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การประมง) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤกษ์เศรษฐกิจ) ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการทรัพยากร) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาสังคม) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์)

สรรพศิลปศาสตราธิราช
เว็บเพจเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาราชภูมิพล พระชนมพรรษา ๖ รอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

พ.ศ. ๒๕๔๒ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปฐพีวิทยา)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชสวน)
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การประมง)
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤกษ์เศรษฐกิจ)
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการทรัพยากร)
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาสังคม)
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรมเกษตร)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร)
พ.ศ. ๒๕๓๓ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
พ.ศ. ๒๕๓๐ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี)
พ.ศ. ๒๕๒๖ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
พ.ศ. ๒๕๒๑ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน)
พ.ศ. ๒๔๙๖ ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตรศาสตร์


จดหมายเหตุ | นิทรรศการถาวร |
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนในการพัฒนาการเกษตร

จัดทำและปรับปรุงโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์