สรรพศิลปศาสตราธิราช (วิทยาศาสตร์การประมง)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขา(วิทยาศาสตร์การประมง)

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การประมง)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์การประมง