สรรพศิลปศาสตราธิราช (การบริหารการศึกษา)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาการบริหารการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาการบริหารการศึกษา พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการบริหารการศึกษา