สรรพศิลปศาสตราธิราช (บริหารธุรกิจ)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาบริหารธุรกิจ

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาบริหารธุรกิจ พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านบริหารธุรกิจ