สรรพศิลปศาสตราธิราช (พัฒนาสังคม)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาพัฒนาสังคม

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาสังคม)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาพัฒนาสังคม พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านพัฒนาสังคม