สรรพศิลปศาสตราธิราช (ปฐพีวิทยา)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาปฐพีวิทยา

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปฐพีวิทยา)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาปฐพีวิทยา พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านปฐพีวิทยา