สรรพศิลปศาสตราธิราช (ดนตรี)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาดนตรี

พ.ศ. ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาดนตรี พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี