สรรพศิลปศาสตราธิราช (พืชสวน)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาพืชสวน

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชสวน)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาพืชสวน พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านพืชสวน