สรรพศิลปศาสตราธิราช (อุตสาหกรรมเกษตร)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาอุตสาหกรรมเกษตร

พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรมเกษตร)