สรรพศิลปศาสตราธิราช (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯกับงานทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม