สรรพศิลปศาสตราธิราช (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ พระปรีชาสามารถด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์