โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพง
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
โครงการหลวง
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
โครงการจัดที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเต็ง-ป่าละอู
โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์โป่งกระทิง
โครงการจัดที่ดินหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยมะนาว ตามพระราชดำริ
โครงการจัดพัฒนาที่ดินหมู่บ้านทุ่งลุยลาย
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก
โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว (เดิมจังหวัดปราจีนบุรี)
โครงการที่ดินพระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง
โครงการจัดที่ดินหมู่บ้านพระราชดำริทุ่งลิปะสะโง
โครงการพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนละหานทราย
โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก
โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ | พระปรีชาสามารถ | หน้าแรก