ในพื้นที่นิคมสหกรณ์อ่าวลึก จ.กระบี่ ส่วนใหญ่สมาชิกใช้พื้นที่สำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน ดังนั้นพื้นที่ทำนาจึงลดลงทำให้ผลผลิตข้าวในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึกไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ จึงต้องซื้อข้าวที่ผลิตได้จากท้องถิ่นอื่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้ในวโรกาสที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะผู้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวโดยใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ซึ่งทำให้สามารถผลิตข้าวได้อย่างต่อเนื่องในรูปของธนาคารข้าวและโรงสี โครงการฯ นี้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมดำเนินการประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
- กรมชลประทาน
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมการปกครอง

โครงการได้ดำเนินการแล้วดังนี้
- สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่นิคมสหกรณ์อ่าวลึก จำกัด โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำคลองยา ขนาดความจุ ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ ๓,๒๐๐ ไร่

- กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยทดลองพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมโดยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและสถานีทดลองข้าวกระบี่
- ติดตั้งโรงสีข้าวพระราชทาน ยุ้งฉางข้าวขนาด ๑,๐๐๐ ตัน เครื่องอบ เครื่องนวดข้าว และเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
- สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการบริการสมาชิกรวบรวมข้าว แปรรูป และจัดจำหน่าย ทั้งสิ้น (๓๑ ธค.๓๘) ๑๘,๓๗๓,๒๑๗ บาท
- สมาชิกสหกรณ์ ๗๔๓ ครอบครัว มีกำไรจากการดำเนินงาน ๑,๑๖๔,๖๕๕ บาท และสมาชิกได้รับประโยชน์จากโ่ครงการพระราชดำริในเรื่องต่าง ๆ คือ ฉางข้าว เครื่องอบ เครื่องนวด และระบบการส่งน้ำเข้าแปลงนา ส่วนผลดีอื่น ๆ ที่ตามมาทำให้สมาชิกสามารถเลี้ยงสุกร ไก่ เป็ด นกกระทา ปลา และปลูกพืชในฤดูแล้งได้ ซึ่งมีน้ำใช้ตลอดปี โดยมีวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่มาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกเป็นประจำ

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ | พระปรีชาสามารถ | หน้าแรก