ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรยากจน ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยมีหลักการสำคัญคือ กล่าวคือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะได้รับพระราชทานให้เป็นของสหกรณ์หมู่บ้าน การจัดสรรที่ดินทำกินครอบครัวละ ๘-๑๐ ไร่ และจัดที่อยู่อาศัยให้ต่างหากภายในหมู่บ้านครอบครัวละ ๒๐๐-๓๐๐ ตารางวา

การจัดตั้งและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง มีจำนวนทั้งสิ้น ๖ หมู่บ้าน มีประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ ๑,๔๐๙ ครอบครัว ในจำนวนนี้เป็นครอบครัวที่ประกอบอาชีพการเพาะปลูก เป็น ครอบครัวเลี้ยงไก่ และครอบครัวที่ประกอบอาชีพโคนม

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด มีทุนดำเนินงานของสหกรณ์ทั้งสิ้น ๑๒๗ ล้านบาท สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจให้ประโยชน์แก่สมาชิก ดังนี้

๑. ความสามารถของสหกรณ์ในการลดต้นทุนการผลิต สหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกไปลงทุนในการผลิต ๕๑,๐๖๓,๐๘๐ บาท จำนวน ๑,๒๙๖ คน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๒.๕ บาทต่อปี ซึ่งทำให้สมาชิกสามารถ ประหยัดเงินในส่วนต่าง ๆ ของอัตราดอกเบี้ยนอกระบบ (ร้อยละ ๒๔ บาทต่อปี) และได้รับเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนดอกเบี้ยตอนสิ้นปี รวมเงินทั้งสิ้นสมาชิกสามารถประหยัดเงิน ๑,๑๕๗ บาทต่อคนต่อปี
๒. ความสามารถของสหกรณ์ในธุรกิจซื้อหรือจัดหาสินค้าด้านวัสดุอุปกรณ์การเกษตรมาจำหน่าย

๒.๑ ปุ๋ย
- อตก. สูตร ๑๖-๒๐-๐ จำนวน ๑๐๐ ตัน ๆ ละ ๔,๒๑๘ บาท จำนวน ๑,๒๐๐ คน ราคาปุ๋ยใน ท้องตลาดตันละ ๕,๔๐๐ บาท ทำให้สมาชิกสามารถประหยัดเงินได้ จำนวน ๙๘ บาทต่อคนต่อปี
- อตก. สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จำนวน ๕๐ ตัน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๐๐ คน ราคาปุ๋ยในท้องตลาด ตันละ ๖,๐๐๐ บาท ทำให้สมาชิกสามารถประหยัดเงินได้จำนวน ๖๒ บาทต่อคนต่อปี
- ตราหัววัว สูตร ๔๖-๐-๐ จำนวน ๓๐ ตัน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๐๐ คน ราคาปุ๋ยใน ท้องตลาดตันละ ๕,๖๐๐ บาท ทำให้สมาชิกสามารถประหยัดเงินได้จำนวน ๓๐ บาทต่อคนต่อปี
๒.๒ ยาปราบศัตรูพืช
- ยาคุมหญ้า จำนวน ๖๐๐ กระสอบ ๆ ละ ๒๓๕ บาท จำนวน ๕๐๐ คน ราคาในท้องตลาดกระสอบละ ๒๕๐ บาท ทำให้สมาชิกประหยัดเงินได้ จำนวน ๑๘ บาทต่อคนต่อปี
- ยาฆ่าหญ้า (๑,๐๐๐ ซีซี) จำนวน ๒๕๐ แกลลอน ๆ ละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒๐๐ คน ราคาใน ท้องตลาดแกลลอนละ ๑๒๐ บาท ทำให้สมาชิกประหยัดเงินได้จำนวน ๒๕ บาทต่อคนต่อปี
๓. ความสามารถของสหกรณ์ในการเพิ่มราคาผลิตผลเกษตร สหกรณ์ได้รวบรวมข้าวเปลือกเจ้ามะลิ จำนวน ๘๔๕ ตัน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕๕ คน โดยวิธี รวมกันขาย เมื่อสหกรณ์ได้ขายผลผลิต หักค่าใช้จ่ายแล้วสหกรณ์จ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกในรูปของเงินเพิ่ม ราคาผลผลิต จำนวนเงิน ๓๓๗,๙๓๙ บาท จำนวน ๑๕๕ คน โดยวิธีรวมกันขาย เมื่อสหกรณ์ได้ขายผลผลิต หักค่าใช้จ่ายแล้วสหกรณ์จ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกในรูปของเงินเพิ่มราคาผลผลิต จำนวนเงิน ๓๓๗,๙๓๙ บาท จำนวน ๑๕๕ คน เฉลี่ยคนละ ๒,๑๘๐ บาทต่อคนต่อปี
๔. ความสามารถในการออมทรัพย์ สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก จำนวน ๔๙,๘๓๙,๘๘๒ บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๑๐.๕ บาทต่อปี จำนวน ๑,๑๖๑ คน

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ | พระปรีชาสามารถ | หน้าแรก