ความเป็นมา

นิคมสหกรณ์อ่าวลึก จ.กระบี่ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์นิคม ๓ สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์นิคม อ่าวลึก จำกัด สหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด และสหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด ปลูกปาล์มน้ำมันรวมพื้นที่ ปลูกทั้งสิ้นประมาณ ๔๘,๐๐๐ ไร่ โดยสหกรณ์ทั้ง ๓ เป็นผู้รวบรวมผลปาล์มน้ำมันจากสมาชิกส่งโรงงานใน จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ผลปาล์มน้ำมันสดที่เก็บเกี่ยวได้จะต้องนำเข้าสู่โรงงายภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อแปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มดิบที่มีคุณภาพ แต่เนื่องจากในช่วงที่ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้มาก โรงงานไม่สามารถ รองรับผลปาล์มสดได้ทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว ต้องรออยู่หน้าโรงงานเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ผลปาล์มเน่าเสีย ถูกตัดราคาทำให้สมาชิกเดือดร้อน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่พสกนิ กรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมอ่าวลึก เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์ หีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นโดยมีแนวในการดำเนินการว่าน้ำมันที่ได้จะต้องมีคุณภาพไม่แพ้โรงงานใหญ่ แต่ต้องใช้เงินลงทุนต่ำและได้ติดตั้งเครื่องจักรต้นแบบเป็นโรงงานแรกที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด โดยสหกรณ์ เป็นผู้จัดสร้างอาคารโรงงาน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาเครื่องจักร

ปัจจุบันสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ได้นำผลปาล์มน้ำมันที่รวบรวมได้ส่วนหนึ่งเข้าแปรรูปในโรงงาน ขนาดเล็กดังกล่าวนี้ ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำมันปาล์มดิบ และกากปาล์ม สามารถจำหน่ายเป็นรายได้ของ สหกรณ์ และสหกรณ์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อที่จะขยายโรงงานให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก ๑.๕ เท่า

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ เป็นการลดการสูญเสียคุณภาพของปาล์มน้ำมันระหว่างการขนส่ง ไปแปรรูปในโรงงานที่อยู่ห่างไกล ลดปัญหาการถูกกดราคารับซื้อผลปาล์ม และสมาชิกผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ทราบถึงต้นทุนการผลิตน้ำมันดิบต่อหน่วยเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อรองราคารับซื้อผลปาล์มจากโรงงานใหญ่ได้ โดยมีสมาชิกสหกรณ์รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๕๒๒ ครอบครัว ส่งเมล็ดปาล์มสดเข้าโรงงานตามโครงการ พระราชดำริได้ในราคาที่สูงกว่าเดิมคือ ก่อนมีโครงการราคาปาล์ม ก.ก. ละ ๑-๑.๕๐ บาท แต่ปัจจุบัน ก.ก.ละ ๓.๓๕ บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างมาก

ทางด้านสหกรณ์ทำธุรกิจแปรรูปน้ำมันปาล์มดิบ โดยนำผลปาล์มสดที่สมาชิกผลิตได้เข้าสกัดใน โรงงานพระราชดำริได้ประมาณ ๒ ตันต่อวัน และรวบรวมเพิ่มส่งจำหน่ายให้โรงงานสกัดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นของเอกชน (ปิดบัญชี ๓๑ ธ.ค. ๓๘) สหกรณ์มีกำไร ๒,๙๔๔,๓๕๖ บาท

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ | พระปรีชาสามารถ | หน้าแรก