เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงพระเกียรติยศให้เป็นที่ปรากฎแก่ชนทุกรุ่นสืบไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดนิทรรศการถาวร เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเกษตร" ขึ้น เป็นหนึ่งในโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๑. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๒. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อพสกนิกรชาวไทยในงานด้านพัฒนาการเกษตร
๓. เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ และเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานด้านพัฒนาการเกษตร
๔. เพื่อถ่ายทอดแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานด้านพัฒนาการเกษตร

อาคารนิทรรศการ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

กำหนดการ
๑๔.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันหน้าอาคารนิทรรศการ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
๑๔.๓๐ น. ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางมาถึง
- ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน
- ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เปิดนิทรรศการ
- อธิการบดี และประธานคณะกรรมการจัดนิทรรศการ
นำ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชมนิทรรศการ
๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง

นิทรรศการกึ่งถาวร แสดงด้วยภาพ วัสดุ อุปกรณ์ โมเดล และอื่น ๆ โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้
๑. เว็บเพจเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาราชภูมิพลพระชนมายุ ๗๒ พรรษา
๒. นิทรรศการที่แสดงถึงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาด้านการเกษตร
๓. ประดิษฐ์กรรมในโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริด้านการเกษตร
๔. เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวกับการเกษตร
๕. นิทรรศการแสดงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖ ศูนย์

| สรรพศิลปศาสตราธิราช |