สรรพศิลปศาสตราธิราช (พฤกษ์เศรษฐกิจ)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤกษ์เศรษฐกิจ)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านพฤกษ์เศรษฐกิจ