สรรพศิลปศาสตราธิราช (การจัดการทรัพยากร)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาการจัดการทรัพยากร

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการทรัพยากร)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการทรัพยากร พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากร