สรรพศิลปศาสตราธิราช (วนศาสตร์)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาวนศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาวนศาสตร์ พระปรีชาญาณทางด้านวนศาสตร์