พระปรีชาญานในการจัดการลุ่มน้ำเพื่อพสกนิกร
พระปรีชาญานในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
พระปรีชาญานในการจัดการทรัพยากรดิน
พระปรีชาญานในการจัดการทรัพยากรน้ำ
พระปรีชาญานในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
พระปรีชาญานในการบูรณาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ
สรุป

สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาการจัดการลุ่มน้ำ