สรรพศิลปศาสตราธิราช (เกษตร)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาเกษตร

พ.ศ. ๒๔๙๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตรศาสตร์

คำกราบบังคมทูล ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาและครุยปริญญาดุษฏีบัณฑิต