สรรพศิลปศาสตราธิราช (ส่งเสริมการเกษตร)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาส่งเสริมการเกษตร พระปรีชาญาณทางด้านส่งเสริมการเกษตร