สรรพศิลปศาสตราธิราช (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ