สรรพศิลปศาสตราธิราช (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขา(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์