พระราชกรณีกิจและพระราชดำริด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์

ทรงนำพระอัจฉริยะมาทรงปรับเป็นพระราชกรณียกิจในการพัฒนาแผ่นดินและความเป็นอยู่ของพสก-นิกรทั่วทั้งแผ่นดิน พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนแต่แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถอันสูงส่ง และทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎรโดยส่วนเดียว ในบรรดาพระอัจฉริยะทั้งหลายที่ทรงมีนั้น พระอัจฉริยะทางภาษาศาสตร์ก็นับว่าเป็นสาขาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีอยู่อย่างเพียบพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระอัจฉริยะในด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งยากที่จะหาบุคคลใดเสมอเหมือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.พระปรีชาสามารถในด้านสรวิทยา วจีวิภาค และวากยสัมพันธ์
๒.พระปรีชาสามารถในด้านอรรถศาสตร์
๓.พระปรีชาสามารถในการทรงเรียบเรียง
๔.พระปรีชาสามารถในด้านการแปล
๕.พระปรีชาสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม
๖.พระปรีชาสามารถในด้านการสร้างรูปแบบตัวอักษรในคอมพิวเตอร์

สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์