พระปรีชาสามารถในด้านการสร้างรูปแบบตัวอักษรในคอมพิวเตอร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร พระองค์ทรงมีพระราชอุตสาหะอันแรงกล้าในการสร้างโปรแกรมอักษรเทวนาครีที่ยุ่งยากซับซ้อนให้สำเร็จได้ภายใน ๔ เดือน

บัตรพระราชทานพรวันเกิด
แก่ ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี
(ทรงพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอักษรเทวนาครี
และเป็นภาษาบาลี)


คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระปรีชาสามารถในด้านสรวิทยา วจีวิภาค และวากยสัมพันธ์ | อรรถศาสตร์ | ทรงเรียบเรียง |
การแปล | ภาษาศาสตร์เชิงสังคม | การสร้างรูปแบบตัวอักษรในคอมพิวเตอร์

สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์