กิ้งก่าบินปีกสีฟ้า (Common Flying Dragon)
กิ้งก่าเขียว (Green-crested Lizard)
กิ้งก่าแก้ว (Brown-headed Lizard)
กิ้งก่าน้อยหางยาว (Long-tailed Lizard)
แย้ (Butterfly Lizard)
จิ้งเหลนต้นไม้ (Olive Tree Skink)
จิ้งเหลนหลายลาย (Bronze Grass Skink)
จิ้งเหลนบ้าน (Common Sun Skink)
จิ้งเหลนภูเกล็ดเรียบ (Smooth-scaled Skink)
ตุ๊ดตู่ (Dumeril's Monitor)
เหี้ย (Water Monitor)
งูก้นขบ (Red-tailed Pipe Snake)
งูเหลือม (Reticulaled Python)
งูงวงช้าง (Elephant Trunk Snake)
งูเห่าหม้อ (Monocled Cobra)
งูสามเหลี่ยม (Banded Krait)
งูเขียวดอกหมาก งูเขียวพระอินทร์ (Golden Tree Snake)
งูทางมะพร้าว (Copperhead Racer)
งูกินทากจุดขาว
งูหัวดำมลายู (Malayan Blackhead)
งูดงคาทอง (White-spotted Cat Snake)
งูปล้องทองที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส