คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ล
ลอการิทึมฐาน e
[ลอการิทึมแบบเนเปียร์]

(natural logarithms [Napierian logarithms])
ลอการิทึมที่ใช้ฐาน e โดยที่ e เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนจำนวนอตรรกยะจำนวนหนึ่งที่มีค่า 2.7182818 โดยประมาณ นิยมเขียนลอการิทึมฐาน e โดยไม่มีฐานกำกับ เช่น loge10 จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ In 10
ลอการิทึมสามัญ
(common logarithms)
ลอการิทึมที่ใช้ฐานสิบ นิยมเขียนโดยไม่มีฐานกำกับเช่น log10 3 จะเขียนแทนด้วย log 3
(ดู ฟังก์ชันลอการิทึม ประกอบ)
ลำดับ
(sequence)
จำนวนที่เรียงลำดับภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ลำดับ 1, -1, 1, -1, ..., (-1)n-1
ลำดับคอนเวอร์เจนต์
(convergent sequence)
ลำดับอนันต์ที่มีลิมิต เช่น 1, 1/2, 1/3,..., 1/n,....เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์มีลิมิตเท่ากับ 0
ลำดับจำกัด
(finite sequence)
ลำดับที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น ลำดับ 2, 4, 6, 8, ...., 20
ลำดับไดเวอร์เจนต์
(divergent sequence)
ลำดับอนันต์ที่ไม่มีลิมิต เช่น 1, 2, 3, 4, 5, ......
ลำดับเรขาคณิต
(geometric progression [geometric sequence])
ลำดับที่อัตราส่วนร่วมระหว่างพจน์ที่ n + 1 กับพจน์ที่ n มีค่าคงตัว อัตราส่วนนี้แทนด้วยสัญลักษณ์ r เช่น ลำดับ 1, 2, 4, 8, ...., 2n-1,... (ลำดับนี้ r = 2)
ลำดับเลขคณิต
(arithmetic progression [arithmetic sequence])
ลำดับที่มีผลต่างร่วมคงตัวเช่น 2, 4, 6, 8,... เป็นลำดับเลขคณิต และมีผลต่างร่วมคือ 2 เป็นต้น
ลำดับอนันต์
(infinite sequance)
ลำดับที่มีจำนวนพจน์ไม่จำกัด เช่น ลำดับ 2, 4, 6, 8, .....
ลิมิตของลำดับ
(limit of a sequence)
จำนวนซึ่งพจน์ที่ n ของลำดับเข้าใกล้ เมื่อ n มีค่ามากขึ้น โดยไม่มีที่สิ้นสุด เช่น

    หรือ 0  เป็นลิมิตของลำดับ    
ลูกบาศก์
(cube)
ปริซึมซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่เท่ากันทุกหน้า
เลขชี้กำลัง
(exponent)
ตัวเลขที่เขียนไว้ด้านบนขวาของจำนวนใด ๆ และใช้แสดงกำลังของจำนวนนั้น เช่น จำนวน 53 มี 3 เป็นเลขชี้กำลัง และ 5 เป็นฐาน
เลขทศนิยม
(decimal numeral)
ตัวเลขเขียนแทนจำนวนโดยเขียนจำนวนเต็ม หรือศูนย์อยู่ทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม และเศษส่วนในระบบฐานสิบไว้ทางขวาจุดทศนิยม เช่น 27.425

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย