คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ว
วงกลม
(circle)
เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม
วงกลมหนึ่งหน่วย
(unit circle)
วงกลมที่มีรัศมียาว 1 หน่วย จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (0, 0) เขียนในรูปความสัมพันธ์ได้เป็น
{ (x, y)  R x R | x2 + y2 = 1 }
วงรี
(ellipse)
เซตของจุดทุกจุดในระนาบซึ่งผลบวกของระยะทาง จากจุดใด ๆ ในเซตนี้ไปยังจุดคงที่สองจุด มีค่าคงตัว จุดคงที่ทั้งสองนี้เรียกว่า โฟกัสดูรูปประกอบ

F1, F2 คือโฟกัสของวงรี
วิธีจัดหมู่
(combination)
วิธีจัดหมู่ของสิ่งของ โดยไม่คำนึงถึงลำดับของสิ่งของในหมู่
วิธีเรียงสับเปลี่ยน
(permutation)
การจัดเรียงลำดับของสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของเป็นสำคัญ
วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม
(circular permutation)
วิธีจัดลำดับโดยไม่มีหัวแถวหรือหางแถว
วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
(linear permutation)
การจัดลำดับเป็นแถว
เวกเตอร์ศูนย์
(null vector [zero vector])
เวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  
เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
(unit vector)
เวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยไม่ว่าเวกเตอร์นั้นจะมีทิศทางใดก็ตาม

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย