คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ป
ประพจน์
(proposition ,statement)
ข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยอาจอยู่ในรูปประโยดบอกเล่าหรือประโยดปฏิเสธก็ได้
ประโยดเปิด
(open sentence)
ประโยดที่มีตัวแปร 1 ตัว หรือมากกว่านั้น แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ประโยดนี้มีค่าความจริง เป็นจริงหรือเป็นเท็จเช่น x > 2 ไม่สามารถบอกได้ว่าประโยดนี้เป็นจริงหรือเท็จ ถ้าแทน x ด้วย 3 ประโยดนี้เป็นจริง ถ้าแทน x ด้วย 2 ประโยดนี้เป็นเท็จ
ปริซึม
(prism)
รูปทรงตันที่มีหน้าตัดเป็นระนาบที่ขนานกัน และเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ส่วนหน้าอื่น ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ปริซึมสามเหลี่ยม
(triangular prism)
ปริซึมที่มีหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม
ปริซึมสี่เหลี่ยม
(rectangular prism)
ปริซึมที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ปริมาณเวกเตอร์
(vector quantity)
ปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ความเร็ว ความเร่ง ปริมาณเวกเตอร์อาจแทนได้ด้วยส่วนของเส้นตรงที่ระบุทิศทาง โดยใช้ความยาวของส่วนของเส้นตรงแทนขนาดและใช้หัวลูกศรเพื่อบอกทิศทา
ปริมาณสเกลาร์
(scalar quantity)
ปริมาณที่มีแต่ขนาด ไม่มีทิศทาง เช่น เวลา อุณหภูมิ อาจแทนปริมาณสเกลาร์ได้ด้วยความยาวของส่วนของเส้นตรง หรือระยะระหว่างจุดสองจุดบนเส้นตรง
ปริมาตร
(volume)
จำนวนที่บอกขนาดของรูป 3 มิติในคณิตศาสตร์ มักจะกล่าวถึงปริมาตรของแข็งซึ่งมีรูปทรงอยู่แล้ว ส่วนของเหลว เวลาจะวัดปริมาตรจะต้องอาศัยภาชนะอ้างอิงและนิยมวัดเป็นหน่วยมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ลิตร ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น
ปิระมิด
(pyramid)
รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด (ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน) ร่วมกัน
เปอร์เซ็นต์, ร้อยละ
(percent)
อัตราส่วนโดยการเทียบจาก 100 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ %

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย