คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ม
มาตราส่วน
(scale)
ระบบที่แสดงการแบ่งช่วงหรือความยาวออกเป็นหน่วยย่อยที่เท่ากัน เช่น มาตราส่วนบนไม้บรรทัด มาตราส่วนบนเทอร์โมมิเตอร์เป็นต้น
มุม
(angle)
รังสีสองเส้นที่มีจุดเริ่มต้นเดียวกันเรียกรังสีทั้งสองเส้นนี้ว่า แขนของมุม และเรียกจุดเริ่มต้นว่าจุดยอดมุม
มุมก้ม
(angle of depression)
มุมที่มีแขนของมุมแขนหนึ่งอยู่ในระดับสายตาและอีกแขนหนึ่งเชื่อมระหว่างตาของผู้สังเกต กับวัตถุที่อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา จากรูป คือ มุมก้ม

มุมเงย
(angle of elevation)
มุมที่มีแขนของมุมแขนหนึ่งอยู่ในระดับสายตาและอีกแขนหนึ่งเชื่อมระหว่างตาของผู้สังเกต และวัตถุซึ่งอยู่สูงกว่าระดับสายตา จากรูป คือ มุมเงย

มุมฉาก
(right angle)
มุมที่มีขนาด 90 องศา
มุมตรง
(straight angle)
มุมที่มีขนาด 180 องศา หรือ    เรเดีย
มุมตรงข้าม
(vertical angles)
มุม 2 มุมที่มีขนาดเท่ากัน และเกิดจากเส้นตรง 2 เส้นตัดกันดังรูป

         เป็นมุมตรงข้ามกับ    หรือ กลับกัน
         เป็นมุมตรงข้ามกับ    หรือ กลับกัน

มุมที่เท่ากันทุกประการ
(congruent angles)
มุมที่มีขนาดเท่ากัน
มุมประชิด
(adjacent angle)
มุมสองมุมที่มีจุดยอดมุมร่วมกัน มีแขนร่วมกันเพียงแขนเดียว และอยู่คนละข้างของแขนร่วม

จากรูป    และ    คือมุมประชิด

มุมภายนอก (ของเส้นตัด)
(exterior angle (formed by two lines and a transversal))
ดูในเรื่อง มุมภายใน(ของเส้นตัด)
มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
(interior angle of a polygon)
มุมที่อยู่ภายในของรูปหลายเหลี่ยม และมีจุดยอดมุมเป็นจุดเดียวกับ จุดยอดของรูปหลายเหลี่ยมนั้น มีแขนของมุมทับกับด้านที่ประกอบกัน เป็นจุดยอดของรูปหลายเหลี่ยมนั้น
มุมภายใน(ของเส้นตัด)
(interior angle (formed by two lines and a transversal))
มุมที่เกิดขึ้นจากการที่มีเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง

จากรูป      เป็นมุมภายใน และ      เป็นมุมภายนอกที่เกิดจากเส้นตรง t ตัดเส้นตรง m และ n

มุมแย้ง
(alternate interior angles)
มุมที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงใด ๆ ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ดังรูป

   เป็นมุมแย้งของ    หรือกลับกัน
   เป็นมุมแย้งของ    หรือกลับกัน

มุมเอียง
(angle of inclination of a line)
มุมที่เส้นตรงทำกับแกน X เมื่อวัดจากแกน X ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเข้าหาเส้นตรง และมีขนาดน้อยกว่า 180o จากรูป     คือ มุมเอียง

เมตริกซ์
(matrix)
จำนวนที่จัดเป็นแถว และหลัก เป็นรูปสี่เหลี่ยนมุมฉาก โดยเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ
เมตริกซ์จัตุรัส
(square matrix)
เมตริกซ์ที่มีจำนวนแถวและจำนวนหลักเท่ากัน
เมตริกซ์เอกลักษณ์
(unit matrix)
เมตริกซ์จัตุรัสใด ๆ ที่มีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมจากบนซ้ายถึงล่างขวาเป็นตัวเลข 1 โดยตลอด และสมาชิกในตำแหน่งอื่นเป็นศูนย์
แมนทิสซา
(mantissa)
ดูในเรื่อง แคแรกเทอริสติกของลอการิทึม

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย