คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ด
ด้านเริ่มต้น
(initial side)
ส่วนประกอบของมุม (ดู ด้านสิ้นสุด ประกอบ)
ด้านสิ้นสุด
(terminal side)
ในการวัดมุมถ้าส่วนของเส้นตรง AP หมุมรอบจุด A ไปอยู่ในแนว AQ สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่ามุม และเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องกับมุมดังนี้
เรียกจุด Aว่า จุดยอดมุม
เรียก AP ว่า ด้านเริ่มต้น
เรียก AQ ว่า ด้านสิ้นสุด
ดีกรี
(degree)
กำลังของตัวแปร
ดีกรีของพจน์ที่มีตัวแปรตัวเดียวหมายถึง กำลังของตัวแปรนั้น เช่น ดีกรีของ 3x4 คือ 4
ดีกรีของพจน์ที่มีหลายตัวแปรหมายถึงผลบวกของกำลังของตัวแปรทั้งหมด เช่น ดีกรีของ 7x2yz3 คือ 6
และดีกรีสูงสุดของพจน์ในพหุนามเป็นดีกรีของพหุนาม เช่น
ดีกรีของ -10x3 + 5x2 คือ 3 ดีกรีของ 5xy5 + 8x2y คือ 6
ดีเทอร์มินันต์
(determinant)
ดีเทอร์มินันต์ของเมตริกช์ใดหมายถึงจำนวนจริงที่มีค่าขึ้นอยู่กับเมตริกช์นั้น เช่น
ดีเทอร์มินันต์ของเมตริกช์ A เขียนแทนด้วย det(A) คือ a1a4 - a2a3
det(B) = a1b2c3 + a2b3c1 + a3b1c2- a3b2c1 - a2b1c3 - a1b3c2
เดไซล์
(decile)
ค่าของข้อมูลแต่ละค่า ณ จุด 9 ซึ่งแบ่งข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปหามากออกเป็น 10 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่า ๆ กันค่าดังกล่าวนี้เรียกตามลำดับจากน้อยไปหามากว่า เดไซล์ที่หนึ่ง (D1) เดไซล์ที่สอง (D2) ... เดไซล์ที่เก้า (D9)
โดเมนของความสัมพันธ์
(domain of relation)
เซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับของความสัมพันธ์ เช่น ถ้าความสัมพันธ์ r คือ { (1, 2), (3, 5) (4, 7)} โดเมนของ r คือ {1, 3, 4}
ไดเรกตริกซ์
(directrix)
ดูในเรื่อง พาราโบลา

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย