คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ศ
เศษ
(remainder)
เมื่อหารจำนวนเต็มบวก m ด้วยจำนวนเต็มบวก n แล้วได้ผลลัพท์เป็นจำนวนเต็มบวก q ซึ่ง

m = nq + r    โดยที่   0 r < n    เรียก r ว่าเศษ

(ดู ผลหาร ประกอบ)
เศษส่วน
(fraction)
จำนวนที่เขียนอยู่ในรูป a/b โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b # 0
เศษส่วนของพหุนาม
(fractional polynumials)
เศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เขียนได้ในรูป      เมื่อ p(x) และ q(x) เป็นพหุนาม  และ q(x) # 0 เช่น      เมื่อ 3x - 1 ไม่เท่ากับ 0

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย