คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ต
ต้นขั้ว
(stub)
ดูในเรื่อง ตารางสถิติ
ตรีโกณมิติ
(trigonometry)
วิชาที่ว่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ และความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านของรูปสามเหลี่ยม
ตัวขั้ว
(stub entries)
ดูในเรื่อง ตารางสถิติ
ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด , ค.ร.น.
(least common multiple, L.C.M.)
ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ ใช้ตัวย่อว่า ค.ร.น. เช่น ค.ร.น. ของ 4 และ 6 คือ 12
ตัวบ่งปริมาณ
(quantifier)
ข้อความที่บอกปริมาณ เช่น ประโยด "สำหรับ x ทุกตัว ถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x เป็นจำนวนจริง" ข้อความ "สำหรับ x ทุกตัว " เป็นตัวบ่งปริมาณ
ตัวประกอบ
(factor)
ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัวเช่น 5 และ 3 เป็นตัวประกอบของ 15
ตัวประกอบร่วม
(common factor)
ตัวประกอบร่วมของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่หารจำนวนเหล่านั้นได้ลงตัว เช่น 2, 3, 6 เป็นตัวประกอบร่วมของ 12 และ 18
ตัวแปร
(variable)
สัญลักษณ์ใช้แทนจำนวนที่ไม่ทราบค่า มักนิยมใช้อักษรภาษาอังกฤษ เช่น x, y, z เป็นต้น
ตัวเรื่อง
(body of a table)
ข้อความหรือตัวเลขที่แสดงไว้ในตารางสถิติ (ดู ตารางสถิติ ประกอบ)
ตัวเลข
(numeral)
สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวน เช่น 3, III เขียนแทนจำนวนสาม เป็นต้น
ตัวเลขฐานสิบ
(base ten numeral)
สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนด้วยระบบเลขฐานสิบเช่น 2507
2 หมายถึง 2 x 103 หรือ 2,000
5 " 5 x 102 หรือ 500
0 " 0 x 101 หรือ 0
7 " 7 x 100 หรือ 7
ตัวหารร่วมมาก, ห.ร.ม.
(greatest common divison, G.C.D.)
ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม. เช่น ห.ร.ม. ของ 4, 8, 12 คือ 4
ตารางค่าความจริง
(truth table)
ตารางที่แสดงค่าความจริงของประพจน์ใหม่ที่เกิดจากการเชื่อมประพจน์ตั้งแต่สองประพจน์ขึ้นไปด้วยตัวเชื่อม
ตารางแจกแจงความถี่
(frequency table)
ตารางทางสถิติที่สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบความถี่ของค่าจากการสังเกต ทั้งหมดที่ตกอยู่ในแต่ละค่าที่เป็นไปได้ หรือในแต่ละอันตรภาคชั้น
ตารางทางเดียว
(one-way table)
ตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่อง หรือตัวขั้วเพียงด้านเดียว หรือจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น
ตารางสถิติ
(statistical table)
ตารางที่แสดงข้อมูลสถิติ องค์ประกอบของตารางสถิติมีดังนี้
       หมายเลขตาราง (table number)
       ชื่อเรื่อง (title)
       หมายเหตุคำนำ (prefactory note)

หัวขั้ว
stub head
หัวสดมภ์
column head

ตัวขั้ว
(stub entries)
 

ตัวเรื่อง
(body)
 

       หมายเหตุล่าง (foot note)
       หมายเหตุแหล่งที่มา (source note)
ตารางสองทาง
(two-way table)
ตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน
ตารางหลายทาง
(multi-way table)
ตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องหรือตัวขั้วให้ย่อยลงไปอีกจากตารางสองทาง

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย