คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ฟ
ฟังก์ชัน (function)
ความสัมพันธ์หรือเซตของคู่อันดับซึ่งในสองคู่อันดับใด ๆ ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกันด้วย
ฟังก์ชันกำลังสอง
(quadratic function)
ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ a # 0
ฟังก์ชันขั้นบันได
(step function)
ฟังก์ชันที่มีค่าคงตัวเป็นช่วง ๆ และกราฟของฟังก์ชันมีลักษณะคล้ายขั้นบันได
ฟังก์ชันคงตัว
(constant function)
ฟังก์ชันที่สามารถเขียนได้ในรูป f(x) = c เมื่อ c เป็นจำนวนจริง กราฟของฟังก์ชันคงตัวจะเป็นเส้นตรงซึ่งขนาดกับแกน X และจะทับแกน X เมื่อ c = 0
ฟังก์ชันคอมโพสิท
(composite function)
ฟังก์ชันคอมโพสิทของฟังก์ชัน f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ g o f หมายถึงฟังก์ชันใหม่ที่เกิดจาก 2 ฟังก์ชันเดิมคือ f และ g และเขียนในรูปเซตได้ดังนี้

g o f = { (x, y) | y = g (f(x)) }     โดยที่ x Df   และ f(x) Dg
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
(absolute value function)
ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ f(x) = |x - c| เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใด ๆ
ฟังก์ชันโคไซน์
(cosine function)
ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง อาจนิยามโดยอาศัยวงกลมหนึ่งหน่วยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ cosine = x โดยที่ เป็นจำนวนจริงที่แทนด้วยความยาวของส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1, 0) บนวงกลมไปตามส่วนโค้งของวงกลม (โดยคิดทิศทาง) และมี (x, y) เป็นจุดปลายของส่วนโค้งที่ยาว หน่วย
ฟังก์ชันจาก A ไป B
(function from A into B)
ฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนเป็นเซต A และเรนจ์เป็นสับเซตของเซต B
ฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B
(function from A onto B)
ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต A และ เรนจ์เป็นเซต B
ฟังก์ชันเชิงเส้น
(linear function)
ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax + b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง
ฟังก์ชันไซน์
(sine function)
ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง อาจนิยามโดยอาศัยวงกลมหนึ่งหน่วยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ sine = y โดยที่ เป็นจำนวนจริงที่แทนด้วยความยาวของส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1,0) บนวงกลมหนึ่งหน่วย ไปตามส่วนโค้งของวงกลม (โดยคิดทิศทาง) และมี (x,y) เป็นจุดปลายของส่วนโค้งที่ยาว หน่วย
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
(trigonometric function)
ฟังก์ชันในเซตของจำนวนจริงสามารถใช้วงกลมหนึ่งหน่วย เป็นหลักในการนิยาม เช่น ฟังก์ชันไซน์ ฟังก์ชันโคไซน์ เป็นต้น
ฟังก์ชันพหุนาม
(polynomial function)
ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a2x2+ a1x+ a0 โดยมีเงื่อนไขว่า an, an-1 ,..., a2, a1, a0 เป็นจำนวนจริง และ n เป็นจำนวนเต็มซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
ฟังก์ชันพีชคณิต
(algebraic function)
ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น
ฟังก์ชันเพิ่ม
(increasing function)
ฟังก์ชัน y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อค่าของ x เพิ่มขึ้น ค่าของ y จะเพิ่มขึ้น เช่น f(x) = x3 + 1
ฟังก์ชันลด
(decreasing function)
ฟังก์ชัน y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันลด เมื่อค่าของ x เพิ่มขึ้น ค่าของ y จะลดลง เช่น f(x) = 1/x
ฟังก์ชันลอการิทึม
(logarithmic function)
ฟังก์ชันที่เขียนในรูป y = logax เมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวกและ a เป็นจำนวนจริงบวกที่ไม่เท่ากับ 1    logax อ่านว่า ลอการิทึมของเอกซ์ฐานเอ
ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง
(one-to-one function)
y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง    ถ้า f(x1) = f(x2)    แล้ว x1 = x2
ฟังก์ชันอดิสัย
(transcendental function)
ฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่เป็นฟังก์ชันพืชคณิต เช่น f(x) = sin x,    f(x) = log10x
ฟังก์ชันอินเวอร์
(inverse function)
ฟังก์ชันที่ได้จากการสลับที่สมาชิกตัวหน้าและตัวหลังในแต่ละคู่อันดับของความสัมพัน์ที่เป็นฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
(exponential function)
ฟังก์ชันที่สามารถเขียนได้ในรูป{ (x, y) R x R | y = ax, a > 0 และ a # 1 } เช่น y = 2x
แฟตทอเรียล n
(factorial n [n factorial])
ผลคูณของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง n เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ n!
โฟกัส
(focus ,focal point)
จุดคงที่ของพาราโบลา วงรี หรือไฮเพอร์โบลา

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย