คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : พ
พจน์
(term of polynomial)
จำนวนแต่ละจำนวนในพหุนามที่คั่นด้วยเครื่องหมายบวกหรือลบ
พจน์ (ของลำดับ)
(term of sequence)
พจน์ของลำดับใด ๆ หมายถึงจำนวนที่เรียบลำดับภาจใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกจำนวนแต่ละจำนวนว่าพจน์
พหุนาม
(polynomial in one variable)
พหุนามที่มีตัวแปรเดียวดีกรี n คือนิพจน์ที่อยู่ในรูป a0xn + a1xn-1 + ... + an-1 + an เมื่อ ai เป็นจำนวนจิรง (i = 1, 2, 3, ..., n) หรือจำนวนจินตภาพ และ n เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งมากกว่า หรือเท่ากับศูนย์
พาราโบลา
(parabola)
เซตของจุดทุกจุดบนระนาบ ซึ่งแต่ละจุดมีระยะห่างจากเส้นตรงคงที่ เป็นระยะทางเท่ากับระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเสมอเรียกเส้นตรงคงที่ว่า ไดเรกตริกซ์ และจุดคงที่ว่า โฟกัส ดูรูป


ไดเรกตริกซ์
พิสัย
(range of a set of data )
ค่าที่ใช้วัดการกระจายอย่างง่ายเป็นค่าที่ได้จากผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของข้อมูล
เพาเวอร์เซต
(power set)
เพาเวอร์เซตของเซต A คือเซตของสับเซตทั้งหมดของเซต A
โพรเจกชัน
(projection)
ในที่นี้จะกล่าวถึงโพรเจกชันของจุด และส่วนของเส้นตรงเท่านั้น

จุด P' จะเป็นโพรเจกชันของจุด P บนเส้นตรง L เมื่อ P' เป็นจุดตัดของเส้นตรงที่ลากจากจุด P ไปตั้งฉากกับเส้นตรง L ถ้าจุด P อยู่บนเส้นตรง L โพรเจกชันของจุด P คือจุด P

โพรเจกชันของส่วนของเส้นตรง P1P2 บนเส้นตรง L คือ ส่วนของเส้นครง P'1P'2 โดยที่ P'1 เป็นโพรเจกชันของจุด P1 และ P'2 เป็นโพรเจกชันของจุด P2 บนเส้นตรง L


หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย