คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ท
ทรงกระบอก
(cylinder)
รูปทรงใด ๆ ซึ่งมีหน้าตัดตามขวางในระนาบที่ขนานกันเป็นรูปวงกลมหรือวงรีที่เท่ากันทุกประการ
ทรงกลม
(sphere)
เซตของจุดในระบบ 3 มิติ อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง เป็นระยะเท่ากัน
ทรงสี่หน้า
(tetrahedral)
รูปทรงเรขาคณิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมประกอบกันสี่ด้าน ดังรูป
ทรานสโพสของเมตริกซ์
(transpose of a matrix)
เมตริกซ์ที่ได้จากการเขียนเมตริกซ์ A ทั้งแถว มาเรียงกันเป็นหลักที่หนึ่งของเมตริกซ์ใหม่ และนำสมาชิกในแถวที่ 2 ของ A ทั้งแถวมาเรียบเป็นหลักที่สองของเมตริกซ์ใหม่และต่อ ๆ ไป เมตริกซ์ที่ได้เรียกว่า ทรานสโพสของ A เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ At หรือ A'
ทฤษฎีบทของปีทาโกรัส
(Pythagorean theorem)
ทฤษฎีบทเรขาคณิตที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งกล่าวว่า ผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากจะเท่ากับกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
ทฤษฎีบททวินาม
(binomial theorem)
ทฤษฎีที่ว่าด้วยการกระจาย (a + b)n เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มบวก
ทศนิยมซ้ำ
(repeating decimal)
ทศนิยมที่มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมซ้ำกัน เช่น
1.5 หรือ 1.5000 ... มีเลข 0 ซ้ำกัน
2.7262626 ... (2.72ํ6ํ) มีเลข 26 ซ้ำกัน
2.333 ... (2.3ํ) มีเลข 3 ซ้ำกัน
(ดู จำนวนตรรกยะ ประกอบ)
ทศนิยมไม่ซ้ำ
(nonrepeating decimal)
เลขทศนิยมที่มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมไม่ซ้ำกัน เช่น 2.726772677726...., 3.141592653...
(ดู ทศนิยมซ้ำ ประกอบ)

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย