คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ห
ห.ร.ม.
(G.C.D.)
ดู ตัวหารร่วมมาก
ตาราง
(table number)
หมายเลขตัวเลขที่แสดงลำดับที่ของตารางสถิติ (ดู statistical table ประกอบ)
หมายเหตุคำว่า
(prefactory note)
ข้อความที่อยู่ใต้ชื่อเรื่องของตารางสถิติเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของตารางได้ดีขึ้น
(ดู ตารางสถิติ ประกอบ)
หมายเหตุล่าง
(footnote)
คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะอยู่ตอนล่างของตารางนั้น ๆ
(ดู ตารางสถิติ ประกอบ)
เหตุแหล่งที่มา
(source note)
หมายถึงข้อความที่อยู่ใต้ตารางสถิติ ซึ่งระบุให้ทราบว่าข้อมูลในตารางนั้นได้มาจากไหน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ หรือค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้
(ดู ตารางสถิติ ประกอบ)
หมู่
(group)
เซต G และ โอเปอเรชันอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งคุณสมบัติต่อไปนี้ ให้ * เป็นโอเปอเรชัน
1. คุณสมบัติปิด
2. คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้
3. เอกลักษณ์มี ซึ่งทำให้ สำหรับ
4. อินเวอร์ส สำหรับสมาชิก แต่ละตัวจะมี ซึ่ง
หัวขั้ว
(stub head)
ดูในเรื่อง ตารางสถิติ
หัวสดมภ์
(cloumn head)
หัวเรื่องที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในแต่ละสดมภ์
(ดู ตารางสถิติ ประกอบ)
เหตุการณ์
(event)
สับเซตของแซมเปิลสเปซ
เหตุการณ์เชิงเดียว
(simple event)
เหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถแยกออกเป็นเหตุการณ์ย่อย ๆ ได้ต่อไป เช่น การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ประกอบด้วย 2 เหตุการณ์เชิงเดียวคือ เหตุการณ์ที่เกิดหัวและเหตุการณ์ที่เกิดก้อย
เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน
(mutually exclusive events [disjoint events])
ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ และ E1 E2 = แล้ว เรียกเหตุการณ์ E1 และ E2 ว่า เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย