e - ลอการิทมิกธรรมชาติ
ค่า e เป็นค่าที่มีการใช้กันมานานแล้ว โดยไม่รู้ว่าใครเป็นต้นคิด หรือมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไร ค่าของ e มีนิยามมาจาก

หากพิจารณาค่าจำกัดของ limit   พบว่าเทอม 1/x ทำให้มีค่าเป็นอนันต์   และ  1 + x   ทำให้มีค่าใกล้ 1   ดังนั้น ค่าผลลัพธ์ของ e จึงเป็นที่น่าสนใจ
ซึ่งเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากกรณีนี้น่าได้


ค่ของ e มีค่าคุณสมบัติที่น่าสนใจ เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้    เช่น   ถ้าหาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน y = 1/x จากค่า  1  ถึง  e   จะมีค่าเท่ากับ  1  หรือเขียนได้เป็น

คุณสมบัติของ e ยังมีอีกหลายอย่าง ซึ่งใช้ในทางแคลคูลัส เช่น

และค่าที่ใช้คำนวณหาค่าของ e คือ


ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์