การจัดแสดงนิทรรศการถาวร เรื่อง พระเจ้าอยู่หัวกับการเกษตร จะแบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น ๙ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑      ประมวลภาพประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร
ส่วนที่ ๒      ห้องชมวีดิโอ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ส่วนที่ ๓      สิ่งประดิษฐ์ตามแนวพระราชดำริ
ส่วนที่ ๔      ป่าพรุจำลอง
ส่วนที่ ๕      แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร
ส่วนที่ ๖      โครงการหลวง
ส่วนที่ ๗      ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากโครงการหลวง
ส่วนที่ ๘      ห้องจัดแสดงหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตร
ส่วนที่ ๙      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖ ศูนย์

| สรรพศิลปศาสตราธิราช |