โครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้ทอดพระเนตรเห็นการทำลายป่าตามยอดเขา เพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งนอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการทำลายป่าและต้นน้ำลำธาร อันเป็นบ่อเกิดของแม่น้ำสายสำคัญโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงพระราชทานพระราชดำริว่า "ถ้าจะให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น ก็ต้องหาพืชอื่นที่ขายได้ราคาดี และมีความเหมาะสมที่จะปลูกในที่สูง มาให้ชาวเขาปลูก ทดแทนเป็นรายได้เสียก่อน จึงจะสามารถทำให้เลิกปลูกฝิ่นได้" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ตั้ง "โครงการหลวง" ขึ้นในปี ๒๕๑๒ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ และพระราชดำริให้มีการปลูกพืชเมืองหลวงที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ ไม้ผล ผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | นิทรรศการถาวร |