พระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั้น อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะเป็นหลักสำคัญของชาติ และทรงไว้ซึ่งพระราชภาระทำนุบำรุงบ้านเมือง และความสำคัญของการปฏิบัติพระราชพิธีต่าง ๆ ในสมัยโบราณนั้น ก็เพื่อแผ่พระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระนครและอาณาประชาราษฎร์รวมทั้งเป็น การสร้างความเชื่อมั่นทางจิตใจให้กับสังคมยุคนั้นด้วย

สำหรับภาพประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงในห้องที่ 1 นี้ จะแสดงถึงภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีพืชมงคล และจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีซึ่งควบคู่กันและผสมผสานทั้งพุทธและพราหมณ์ ถือเป็นการมงคลก่อนการเพาะปลูก และสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร โดยพระมหากษัตริย์จะเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธาน มีการแรกนาโดยพระยาแรกนา และให้พระโคเสี่ยงทายเพื่อทำนายถึงความบริบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | นิทรรศการถาวร |