ป่าพรุจำลอง

การฟื้นฟูสังคมพืชป่าพรุ ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับ ณ. พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทรงเล็งเห็นสภาพพื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ทำให้ดินเปรี้ยว มีสภาพเป็นกรด เรียกว่า "ดินพรุ" มีอาณาเขตกว้างขวาง ถึงประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ แม้เมื่อระบายน้ำออกแล้วยังใช้ประโยชน์ไม่ได้

จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยดินพรุ ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่พรุอื่น ๆ ต่อไป โดยมีเป้าหมายศึกษาวิจัยดินพรุ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด มีการศึกษาและทดลองพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมในการฟื้นฟูสังคมป่าพรุ ศึกษาการปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่พรุ เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการป้องกันและดูแลรักษาป่าพรุธรรมชาติอีกด้วย

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | นิทรรศการถาวร |