ห้องจัดแสดง หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตร

ห้องนี้จัดแสดงหนังสือเอกสาร และสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตร เช่น
   - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการกสิกรรม
   - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาข้าวไทย
   - พระบารมีแผ่ไพศาล ชลประทานก้าวไกล ประชาไทยร่มเย็น
   - ในหลวงกับการพัฒนาการเกษตร (พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชดำริ)
   - ในหลวงของเรากับฝนหลวง
     ฯลฯ

๒. หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านอื่น ๆ เช่น
   - "ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่..." บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี : ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย
   - พระมหากษัตริย์ไทยกับการพิพิธภัณฑ์
   - พระมหากรุณาธิคุณต่อภาษา วรรณกรรม และห้องสมุด
   - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
     ฯลฯ

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | นิทรรศการถาวร |