แมลงศัตรูข้าว
แมลงศัตรูข้าวมีหลายชนิด แต่ชนิดที่สำคัญและมีระบาดเสมอ ๆ ได้แก่
เพลี้ยไฟ
หนอนกระทู้กล้า
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
แมลงบั่ว
หนอนกอ
หนอนม้วนใบ
แมลงสิง
หนอนกระทู้คอรวง

ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์