แมลงสิง
แมลงสิง (rice bug) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Leptocorisa acuta เป็นแมลงที่มีปากแทงดูด ทำลายต้นข้าวโดยดูดกินเมล็ดข้าวในระยะที่เป็นน้ำนม หรือหลังจากออกดอกประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ ทำให้เมล็ดนั้นลีบ นอจากนี้แมลงสิงยังชอบดูดกินน้ำเลี้ยงจากคอรวง และยอดต้นอ่อนของข้าวด้วย ดังนั้น แมลงนี้จะระบาดในระยะที่ข้าวเริ่มออกรวง โดยเฉพาะแปลงนาที่อยู่ในบริเวณใกล้ป่า
การป้องกันและกำจัด
๑. ใช้สารเคมีพ่นให้ถูกตัวแมลง เช่น malathion
๒. ทำความสะอาดพื้นที่นา
๓. ใช้เนื้อสัตว์ล่อให้แมลงดูดกิน แล้วจับหรือพ่นยาทำลาย


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์