แมลงบั่ว
แมลงบั่ว (rice gall midge) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Orseolia oryzae เป็นแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และจังหวัดตราดในภาคกลาง ในฤดูนาปี แมลงบั่วซึ่งตัวแก่มีลักษณะและขนาดคล้ายยุง แต่ลำตัวเป็นสีชมพู จะออกมาวางไข่บนต้นข้าวซึ่งอยู่ในระยะต้นกล้า หรือระยะแตกกอ หลังจากไข่ได้ฟักออกเป็นตัวหนอน ตัวหนอนเข้าไปที่ยอดอ่อนของต้นข้าว แล้วทำให้ใบเปลี่ยนเป็นหลอดคล้ายธูป และต้นนั้นจะไม่ออกรวง ต้นข้าวที่ถูกแมลงบั่วทำลายมาก ๆ จะแคระแกร็น แตกกอมาก มีรวงน้อย ตัวหนอนนี้จะไม่ทำความเสียหายกับต้นข้าวที่ได้ตั้งท้องแล้ว
การป้องกันและกำจัด
๑. ปลูกด้วยพันธุ์ข้าวที่ต้านทานแมลงบั่ว เช่น เหมยนอง ๖๒ M และ กข.๔
๒. ใช้สารเคมีชนิดดูดซึมเข้าไปในต้นข้าว เช่น Furadan


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์