นาปี
นาปีเป็นการทำนาเฉพาะในช่วงที่เป็นฤดูฝนเท่านั้น เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนก็จะหยุดทำ

ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์