พัฒนาการทางคณิตศาสตร์

พัฒนาการทางความคิดของมนุษย์ควบคู่กับการพัฒนาอารยธรรมของโลกเรื่อยมา การดำรงชีวิตของมนุษย์มีรากฐานของการใช้ปัญญาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รู้จักสังเกตุ จดจำ และวิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีรากฐานมาจากการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์ในอดีต
การเรียนรู้พัฒนาการทางความคิดของมนุษย์ เข้าใจความนึกคิดจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกสนานน่าสนใจ และเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้เข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมทางอารยธรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องทำความรู้จักกับแหล่งอารยธรรมของโลก จากอดีตในยุคแรกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แหล่งอารยธรรมโบราณได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไว้หลายแห่ง ความนึกคิดและสร้างสรรงานทางด้านคณิตศาสตร์ในอดีต โดยนักคณิตศาสตร์ที่สำคัญของโลกเป็นเรื่องน่าศึกษา และเพื่อให้เกิดภาพการจินตนาการที่ต่อเนื่องจึงขอนำเสนอภาพรวมของอารยธรรมและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก โดยเริ่มตั้งแต่อาณาจักรอิยิปต์โบราณ

อารยธรรมโลกที่น่าสนใจ

อารยธรรมอียิปต์โบราณ อาณาจักรกรีซ มาซีโดรเนีย อาณาจักรเปอร์เซีย อาณาจักรโรมัน
อาณาจักรไบเซนไทน์ อาณาจักรมองโกล อาณาจักรออตโตมัน ยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ยุคการแสวงหา

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์