อาณาจักรไบเซนไทน์

อาณาจักรโรมันตะวันออกเรียกว่า อาณาจักรไบเซนไทน์ อาณาจักรไบเซนไทน์ยั่งยืนยาวมาได้กว่าพันปีหลังจากการล่มสลายของโรม เมืองหลวงของอาณาจักรไบเซนไทน์คือ คอนสแตนติโนเปิ้ล (Constantinople)

คอนสแตนติโนเปิ้ลเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวิทยาการต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้ และเป็นจุดรวมของศาสนาคริสต์ จักรพรรดิ์จัสติเนียน (Justinian) (527-565) ได้มีความพยายามรวบรวมอาณาจักรโรมันตะวันตกใหม่ และประสบผลสำเร็จในการขยายอาณาเขตไปทางตอนเหนือของอัฟริกา อิตาลี (553) และเลยไปถึงสเปน (554)


ในปี 1071 เติร์กเริ่มมีกำลังมากขึ้น ได้บุกโจมตีไบเซนไทน์ในปี 1095 อเล็กเซียสคอมเนนุสจักรพรรดิ์ของไบเซนไทน์ได้รับการสนับสนุนจาก Pope Urban II ช่วยกันต่อสู่กับเติร์ก ต่อมา กลายเป็นสงครามศาสนาที่ลือชื่อคือ สงครามครูเสด (Crusade) ซึ่งเริ่มขึ้นในปี คศ. 1096 สงครามยืดเยื้อจนถึงปี 1204

อาณาจักรไบเซนไทน์ล่มสลายหลังจากชาวเติร์กที่สร้างอาณาจักรออตตามัน และโจมตีคอนสเตนติโนเบิ้ล ในปี 1453

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์